aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

AKTUÁLNĚ

VarujemeVas.cz

 

 

 

 


Upozornění - zajištění požární ochrany na akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v souvislosti s tragickou událostí, která se odehrála dne 24. července 2010 při konání Loveparade v německém městě Duisburg, připomíná starostům obcí, že jednou z povinností obcí ve smyslu § 29 odst. 1 písm. o) bod 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, je stanovit podmínky pro zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, a to formou vydání obecně závazné vyhlášky obce.
Jak se ukazuje i v jiných případech, při organizování akcí, kterých se zúčastňuje větší počet osob, organizátoři z nejrůznějších důvodů nejsou schopni anebo někdy ani ochotni odpovědně zhodnotit možná rizika a učinit opatření k jejich eliminaci. V krajních případech dokonce vědomě porušují právní předpisy (dle informací zveřejněných médii to bylo např. konání koncertu americké popové zpěvačky Pink na fotbalovém stadionu v pražském Edenu).
Přestože Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky nemůže objektivně vyhodnotit situaci v Duisburgu, která tragicky ukončila životy desítek lidí, ze zpráv jednoznačně vyplývá, že odpovědné osoby nevyhodnotily zjevná rizika a situaci značně podcenily. Přestože se nejednalo o požár, z pohledu našich právních předpisů na úseku požární ochrany byla zanedbána základní pravidla pro vytvoření podmínek pro únik osob. To bývá také nejčastější příčinou vzniku problémových situací v prostorách (uzavřených i otevřených), kde se vyskytuje větší počet osob.
Dle právního řádu České republiky mají orgány státní správy a samosprávy pravomoci ovlivnit konání a průběh těchto akcí. Konkrétně obce mohou ve své samostatné působnosti ovlivňovat konání obdobných akcí a jejich bezpečnostní hlediska stanovením podmínek požární bezpečnosti a způsobem jejich zabezpečení, jak vyplývá např. z nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.  Přičemž v příslušných vyhláškách obcí, kterými jsou podmínky pro pořádání takovýchto akcí upraveny, by měl být podle uvedeného nařízení vlády značný důraz kladen zejména na zajištění úniku, případně evakuace osob. S ohledem na skutečnost, že akce obdobného typu se stávají stále častějším jevem i v České republice, doporučujeme značnou obezřetnost a důslednost při povolování těchto akcí a hodnocení jejich bezpečnostních opatření.  Zdůrazňujeme, že se jedná o velice závažný problém, jehož dopady na lidské životy a zdraví mohou být katastrofální.
V této souvislosti také připomínáme, že Ministerstvo vnitra vydalo již v roce 2006 metodickou pomůcku jako vzor pro tvorbu obecně závazné vyhlášky obce k úpravě akcí typu technoparty. Tato pomůcka byla pojata komplexně a zahrnovala i aspekty požární ochrany. V současné době je dostupná na webových stránkách Ministerstva vnitra http://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-pro-obce-k-akcim-typu-technoparty.aspx 
Pro Vaši informaci nabízíme několik odkazů na internetové stránky, které přinesly zprávy o tragické události v Duisburgu. V těchto zprávách jsou zdůrazněna rizika, která by neměla ujít pozornosti při hodnocení bezpečnosti žádné akce obdobného typu. Odkazem na různé internetové stránky bychom chtěli přiblížit názory na tragické události nejen odborníků, ale i laické veřejnosti a také úřadů. Účelem tohoto kroku je také možnost uvědomění si, že tato nebezpečí nejsou někde v rovině science fiction, ale že je to realita dnešních dnů a je také na orgánech státní správy, aby se k problematice postavily s plnou vážností a odpovědností.

 

Dne 2.7.2010 ŠKOLENÍ DZP firmy Tyco Kuřim

V pátek v 16:00 byla zásahová jednotka na školení ve firmě Tyco Kuřim. Jednalo se o školení plánků DZP (dokumentace zdolávání požáru). Školení proběhlo přímo v areálu firmy za účasti bezpečnostního technika této firmy. Jednotka si prošla celý areál a byla seznámena s prostory, které mohou být nebezpečné při vzniku mimořádné události.


VIDEO Z AKCE ČARODKY S HASIČI

Akci pořádali někteří členové naší zásahové jednotky spolu s jejich příznivci. Tato akce dopadla nad očekávání dobře také díky všem sponzorům, bez jejich pomoci by bylo uspořádání akce pro děti nemožné. Proto jim patří velké díky.

 

 


 Výročí IZS dne 6.5.2010

 

V rámci akcí k 10. výročí IZS polovinu náměstí v centru Brna od 10 hodin dopoledne zaplnila technika a prezentace činností Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby JmK a Městské policie.

Hasiči na náměstí představili svou speciální techniku - technický automobil Iveco pro potřeby hasičů - lezců se specializací k záchraně osob z výšek a hloubek, rychlý zásahový automobil Mercedes Benz určený zejména pro zásahy u dopravních nehod a třicetimetrový automobilový žebřík Iveco Magirus. Instruktoři preventivně výchovného programu známého jako dráček Hasík dětem i dospělým radili, jak se zachovat při řešení mimořádných událostí. Nejmenší návštěvníci si mohli vyzkoušet i hašení makety hořícího domečku a prolézání umělého tunelu.Ve společné ukázce zásahu všech složek IZS hasiči vyjeli k hašení hořícího automobilu, který vzplanul po divoké honičce policistů s teroristy, zakončené odpálením bomby. Hasiči prověřili, zdali hořící auto neobsahuje radioaktivní látky, uhasili požár a termokamerou zkontrolovali případná skrytá ohniska hoření. Posádky sanitek zdravotnické záchranné služby mezitím resuscitovaly a ošetřovaly raněné.

 FOTO Z AKCE ZDE

foto admin Vašek, zdroj info www.firebrno.cz
 

 


Zimní závody v Kuřimi

O VÁNOČNÍHO KAPRA se utkaly týmy hasičů dne 12.12. před naší zbrojnicí v Kuřimi.  Přijelo 16 týmů mužů a 6 týmů žen. Nejvzdalenější tým (ženy a muži)  byl z obce Lesnice okr.Šumperk.

Po zahájení šel jako první na start náš tým Kuřim A vedený trenérem a zároveň velitelem JSDH Kuřim Romanem Dufkem. Po perfektním rozběhu a ještě lepším doběhu se časomíra zastavila na čase 18,87s, což je i rekord našeho týmu.

Po dalších patnácti útocích se nepodařilo tento čas překonat a putovní pohár bude mít štítek pro letošní rok s nápisem  Kuřim A.

Video zahájení soutěže a náš útok.

Výsledková listina MUŽI                                                                    

 

Kuřim A 18.87
Hartmanice 20,06
Starý Lísk.sport 20,34
Výčapy 20,58
Moutnice A 21,24
Tvarožná 24,39
Kuřim C 24,44
Račice 29,96
Kuřim B 28,92
Ostrov u Macochy 31,27
Tasov 35,67
Lesnice 40,35
Svatoslav 41,34
Čikov N
Litava N
Zbraslav N

Výsledková listina ŽENY

 

 Miroslav

23,33
Olší 24,06
Lesnice 29,05
Šaratice 32,98
Heroltice 37,91
Ivanovice na Hané N

Další útoky následovaly v rostřelu. 5 týmů mužů a 3 týmy žen. V mužích vyhrál tým Starého Lískovce sport a v ženách tým z Olší.

Hlavní atrakce naší soutěže a to lovení kaprů z kádě se uskutečnilo před vyhlášením výsledků. Video z hrdinských kousků některých lovců si můžete prohlédnout.

 

 

 Závody by nemohly proběhnout v pohodové a zábavné náladě pokud by nás nepodpořili naši sponzoři. Tímto děkujeme za podporu a těšíme se na další spolupráci.

A-okna - plastová okna  
televize Kotva - Aleš Kadlec
Kampos s.r.o.
Elektorbock CZ - Mojmír Boček
SaS Servis s.r.o. 
Centrum Sladovna - pivovar Černá Hora
paní Irena Malá - obyvatelka Kuřimi
paní Věra Humpolíková - obyvatelka Kuřimi
Auto Petr Kuřim - prodej autodílů
Elstav o.s. s.r.o.
pan Josef Hála - obyvatel Kuř

      

    TV KOTVA KA

Zároveň děkujeme SDH Tišnov, SDH Heroltice, SDH Štěpánovice, SDH Šaratice za technickou podporu. A také zachranářskému týmu ze ZZS JmK panu Mazálkovi a Havelkovi za zdravotnický dohled.


 

 Jaké máte povinnosti vůči hasičům?

Mimořádná událost: škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a taky havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (dále jen „ZaLP").
Záchranné práce: činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.
Likvidační práce: činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.
Osobní pomoc: činnost nebo služba při provádění ZaLP a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce. Osobní pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.
Věcná pomoc: poskytnutí věcných prostředků při provádění ZaLP a při cvičení na výzvu velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce. Věcnou pomocí se rozumí také pomoc poskytnutá dobrovolně.
Pracovní povinnost: povinnost občana vykonávat po nezbytně nutnou dobu určené práce, které jsou nutné pro řešení krizové situace a které jsou tyto osoby povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.
Pracovní výpomoc: povinnost občana vykonávat jednorázové a mimořádné úkoly nezbytné pro řešení krizové situace, které jsou povinny konat v místě určeném orgánem krizového řízení, a podle potřeb pro řešení krizové situace i nad rámec pracovní doby stanovené v pracovněprávních předpisech.

Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)

Dle tohoto zákona jste povinni:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • oznamovat bez odkladu každý požár (linka 150)
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností,
 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
 • uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
 • poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce,
 • na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.

Co nesmíte: 

 • vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, v rozporu s předpisy o požární bezpečnosti,
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
 • používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
 • provádět vypalování porostů.

Zákon o integrovaném záchranném systému (239/2000 Sb.)

Z tohoto zákona pro Vás plynou následující povinnosti:

 • strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události a omezení nařízená velitelem zásahu při provádění ZaLP,
 • poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc
 • pokud jste vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, jste, pokud je to nutné k provádění ZaLP, povinni strpět vstup osob, které tyto práce vykonávají na Váš pozemek nebo do objektu, strpět použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklizení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů,
 • poskytnout veliteli zásahu informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob, které provádějí zásah nebo ostatního obyvatelstva (zejména informace o výbušninách, nebezpečných chemických látkách, zdrojích ionizujícího zařízení, dravých či nebezpečných zvířat),
 • strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění (sirény apod.) na nemovitostech, které máte ve svém vlastnictví a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněných osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.
   

Osobní nebo věcnou pomoc nemusí poskytnout osoby, které požívají výsady a imunity dle mezinárodního práva.

Od osobní pomoci jsou dále osvobozeny:

 • osoby ve věku do 18 let a od 62 let,
 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných činností,
 • plně invalidní osoby,
 • poslanci a senátoři Parlamentu ČR a členové vlády.

Pokud byste vystavili vážnému ohrožení sebe nebo své blízké anebo pokud Vám v tom brání důležité okolnosti, které by zjevně způsobily závažnější následky, jste od této povinnosti také osvobozeni. Samozřejmě můžete poskytnout dobrovolnou pomoc (avšak vždy s vědomím velitele zásahu, hejtmana nebo starosty obce). Pokud nesplníte povinnosti, které Vám ukládá tento zákon, může Vám být uložena pokuta ve výši 20 000 Kč.

Zákon o krizovém řízení (240/2000 Sb.)

V době krizového stavu jste povinni:

 • uposlechnout výzvy oprávněných orgánů krizového řízení k zaevidování na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci, 
 • hlásit přechodnou změnu svého pobytu v obci, v jejímž správním území budete pobývat, pokud Vám tato povinnost vyplyne z krizových opatření nařízených orgánem krizového řízení,
 • strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu,
 • vykonávat uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc,
 • poskytnout požadované věcné prostředky.
   

Plnění těchto povinností můžete odmítnout, pokud byste jejich plněním ohrozili život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti Vám ukládané v rozporu se zákonem. Obsah, rozsah a místo prací v rámci pracovní povinnosti v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu Vám stanoví hejtman pracovním příkazem (ten obsahuje: Vaše osobní údaje, den a místo nástupu pracovní povinnosti, druh práce, předpokládanou délku plnění povinnosti, poučení a označení orgánu, který pracovní příkaz vydal). Pracovní výpomoc v době krizového stavu Vám ukládá hejtman nebo obec, které Vám po ukončení této povinnosti vydají potvrzení (to obsahuje: Vaše osobní údaje, den zahájení a ukončení pracovní výpomoci, počet odpracovaných hodin, druh a místo práce, poučení o náhradě a označení orgánu, který potvrzení vydal). V případě, že nejste schopen ze zdravotních důvodů uloženou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc konat, doložíte tuto skutečnost lékařským posudkem, který vystaví zdravotnické zařízení určené orgánem, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Toto zdravotnické zařízení je povinno Vám přednostně provést lékařskou prohlídku a posoudit Vaši zdravotní způsobilost k předpokládané práci. Úhrada nákladů vynaložených na provedení prohlídky bude vyúčtována k tíži orgánu, který vydal pracovní příkaz nebo uložil pracovní výpomoc. Od povinnosti poskytnout věcné prostředky, vykonat pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc jsou osvobozeni ti, kteří požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv nestanoví jinak.

Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou dále osvobozeny:

 • osoby ve věku do 18 let a od 62 let,
 • osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce,
 • plně invalidní osoby,
 • poslanci a senátoři Parlamentu České republiky,
 • členové vlády,
 • osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké,
 • ženy a osamělí muži pečující o dítě do 15 let věku,
 • těhotné ženy,
 • ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje.
   

Orgán krizového řízení může osvobodit od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.

Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která není v rozporu se zvláštním právním předpisem.

Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou poskytnout dobrovolnou pomoc.

Za nesplnění povinností, která plynou z tohoto zákona Vám může být uložena pokuta do výše 20 000 Kč, pokud však porušíte povinnost v době krizového stavu, může Vám být uložena pokuta až 50 000 Kč.


 

 

Dvěma třetinám českých lesů hrozí velké požáry

S přicházejícím jarem začínají nad českými lesy každoročně kroužit speciální monitorovací letadla, která hlídají případné vznikající lesní požáry. Letos ale vinou pochybení ministerstva zemědělství vzlétnou až v létě. Zhruba dvě třetiny lesů tak od dubna zůstanou bez dohledu.

Podle ředitelství Hasičského záchranného sboru jde přitom o vážný problém, z dlouhodobých statistik totiž vyplývá, že v dubnu je riziko lesních požárů vůbec nejvyšší.

„Pomoc letecké techniky při zjišťování a hašení požárů je neocenitelná, jde o velmi efektivní systém. Nezajištěním služby se zvýší riziko lesních požárů a omezí možnosti včasné a efektivní likvidace těchto požárů,“ řekl mluvčí hasičského vedení Petr Kopáček na adresu tzv. Letecké hasičské služby, kterou zajišťuje u soukromých firem právě ministerstvo zemědělství.

Nestihli vypsat výběrové řízení

Letos však úřad nestihl vypsat výběrové řízení a firma, která by měla lesy monitorovat, tak dosud není známa. „Při zadávání veřejné zakázky na realizaci této služby došlo ke zpoždění, které se promítne do termínu její aktivace v letošním roce,“ připustil i mluvčí ministerstva Petr Vorlíček s tím, že letadla by měla vzlétnout 1. července. Jak ke zpoždění došlo a zda za to nese někdo odpovědnost, odmítl mluvčí sdělit. Dodal jen, že minulý týden se ministerstvo dohodlo s policií, která tak bude od dubna pomocí své letecké techniky monitorovat alespoň třetinu území.

„Jde o Benešovsko, Blanensko, dolní a střední Polabí, Ždárské vrchy, střední Moravu a o Svitavsko. V této souvislosti je nutné upozornit vlastníky a uživatele lesů na zbytku území na povinnost zajistit hlídkování a ochranu lesů před požáry vlastními silami,“ řekl Vorlíček. Podle něho se tato povinnost vztahuje na vlastníky lesů s rozlohou větší než 50 hektarů.

Letecká hasičská služba funguje každoročně od jara do podzimu, podle Kopáčka letouny hlídkují nad lesy a oznamují hasičům případné požáry, hasí ze vzduchu a koordinují hasiče při zásahu na zemi. Kontrolní lety se zatím neprovádějí nad vojenskými újezdy a národními parky. „Chtěli bychom, aby služba fungovala i tam, ale ministerstva obrany a životního prostředí se dosud odmítala podílet na nákladech,“ uvedl Kopáček.

V posledních dvou letech zjistila služba během kontrolních letů patnáct lesních požárů, o rok dříve 32. Celkově zaznamenali hasiči loni 470 takových požárů, které způsobily škody za více než tři milióny, v roce 2007 bylo lesních požárů 805 a škody se přitom vyšplhaly zhruba na 16,5 miliónu korun.

zdroj: novinky.cz


 

 

Nehoda u Kuřimi: Dva těžce zranění

Dva těžce zraněné vyprošťovali hasiči z auta, které v neděli narazilo do stromu. K nehodě došlo krátce před druhou hodinou na silnici mezi Kuřimí a Čebínem. Na místě zasahoval i vrtulník.

Devatenáctiletý řidič se jeden kilometr za Kuřimí rozhodl přejet do protějšího pruhu. Předjíždění je přitom v tomto úseku zakázáno. „Vzápětí jej překvapilo protijedoucí auto. Strhnul řízení a vozidlo se dostalo do smyku,“ uvedla policejní mluvčí Soňa Svobodová.

Po čelní srážce se stromem je muž ve vážném stavu. „Při nehodě utrpěl mnohočetná poranění hlavy. Lékaři jej přepojili na plicní ventilaci a ve vrtulníku dopravili do Fakultní nemocnice Brno,“ popsala Barbora Zuchová, mluvčí brněnské záchranky.

Šestnáctiletá spolujezdkyně zůstala po nehodě při vědomí. S otřesem mozku a podezřením na poranění páteře ji sanitka převezla do úrazové nemocnice v Brně.

Doprava byla ve dvě hodiny odkloněna přes obec Moravské Knínice. Odtahová služba ze silnice odstraňovala vrak. Policie provoz obnovila po čtyřiceti minutách.

zdroj www.brnensky.denik.cz

 


 

 

Brožurka - bezpečnost domácností

Hasičský záchranný sbor Jm kraje ve spolupráci s Diecézní charitou Brno a několika významnými realitními kancelářemi, působícími na území našeho kraje, připravil několik stránek užitečných rad o tom, jak čelit nepříjemným nebo i nebezpečným událostem v domácnosti. Tyto brožurky budou distribuovány novým majitelům bytů a rodinných domů v Jihomoravském kraji.

 brozura_bezpecne_bydleni.pdf  

Doporučujeme i Vám, abyste si tuto brožurku uložili doma na místě, kde ji, v případě nouze, snadno naleznete. Informujte také ostatní členy Vaší domácnosti o obsahu této publikace, aby v případě mimořádné události každý věděl, jak se má správně zachovat. Naším hlavním cílem je poradit Vám, jak předcházet mimořádným událostem, které mohou Vaši domácnost postihnout, případně jak je řešit, pokud nastanou. Všechna témata, která dále naleznete, jsou rady a doporučení odborníků od hasičů nebo policie (s níž úzce spolupracujeme ve společném projektu „Vaše cesty k bezpečí!“), se kterými se v současné době můžete setkat i např. v podobě letáků formátu A4 na nástěnkách Vašich obecních úřadů.

Publikace navíc obsahuje i důležité informace, týkající se nových předpisů a požadavků na vybavenost domácnosti v oblasti požární ochrany staveb (hlásiče požáru, hasicí přístroje). Pokud Vás zde uvedené informace zaujmou a budete se chtít dovědět více, naleznete mnoho dalších témat na webu HZS Jm kraje www.firebrno.cz/vase-cesty-k-bezpeci. Zde jsou pro Vás připraveny další rady našich "chytrých blondýnek", a to nejen z oblasti ochrany obyvatelstva a požární prevence, ale i bezpečnosti občana a prevence kriminality. Tyto i další materiály si můžete také z našeho webu stáhnout nebo vytisknout a uložit si společně s touto brožurkou.

zdroj: www.firebrno.cz

 


 

 

Důležitá informace pro občany Města Kuřimi a nejen pro ně

Jelikož se množí výjezdy jednotek požární ochrany k neohlášenému pálení nejen v Kuřimi a okolí, ale i v celé České republice, chtěli by jsme občany města informovat, že pokud budou pálit jakýkoliv odpad třeba jen na zahradě, je dobré tuto skutečnost ohlásit na operační středisko HZS JmK. Nikdy člověk neví, kdy někdo pojede kolem a uvidí plameny a na základě jeho oznámení k Vám na zahradu vyjedou zbytečně hasiči, kteří by mohli zasahovat někde jinde, kde jsou potřeba. Za toto pálení a zbytečný výjezd může být udělena i pokuta od vyšetřovatele HZS, zejména pokud toto pálení budé nehlídané a tudíž zde bude riziko požáru.
Proto doporučujeme nahlášení tohoto pálení. Předejtete tak případnému postihu a zbytečnému výjezdu hasičů. Můžete využít tísňových linek 112 a 150. Avšak nejlepší cestou jak pálení nahlásit je zadat ve svém webovém prohlížeči adresu
paleni.firebrno.cz kde vyplníte připravený formulář a na mapě přesně zalokujete, kde budete pálit. Po odeslání formuláře se tyto data přenesou do systému hasičů a oni v případě hlášení požáru vidí že se jedná o Vaše pálení a jednotky zůstanou v klidu na zbojnicích připraveny pro důležitější případy.

 

 


 

TOPlist