aktualizováno: 07.05.2018 15:02:48

JEDNOTKA HASIČŮ MĚSTA KUŘIM

Bojový řád jednotek PO

VarujemeVas.cz

Bojový řád jednotek požární ochrany-

kliknutím na téma se otevře okno pomocí stránek MVCR.cz

KAPITOLA " D"

1. Dopravní nehoda na pozemních komunikacích  - obecně

2. Vyprošťování osob z havarovaných vozidel

3. Dopravní nehoda s velkým počtem zraněných osob

4. Odstranění následků dopravních nehod na pozemních komunikacích

 

KAPITOLA " L"

1. Zásah s přítomností nebezpečných látek

2. Činnost hasičů v nástupním prostoru

3. Činnost hasičů v nebezpečné zóně

5. Jištění hasičů v nebezpečné zóně

6. Dekontaminační prostor

7. Dekontaminace zasahujících hasičů

8. Dekontaminace biologických látek

9. Dekontaminace radioaktivních látek

10. Havarie ohrožující vody- ropné havarie

11. Ropné havarie - norné stěny

12. Zásah při výskytu výbušných látek a výbušných předmětů před jejich iniciací

13. Zápalné láhve

14. Přečerpávání hořlavých kapalin

15. Zásahy s únikem amoniaku (čpavku  )

16. Zásahy s únikem chlóru

 

KAPITOLA " N"

1. Nebezpečí fyzického vyčerpání

2. Nebezpečí infekce

3. Nebezpečí intoxikace

4. Nebezpečí ionizujícího záření

5. Nebezpečí opaření

6. Nebezpečí pádu

7. Nebezpečí podchlazení a omrznutí

8. Nebezpečí poleptání

9. Nebezpečí popálení

10. Nebezpečí na pozemních komunikacích

11. Nebezpečí přehřátí

12. Nebezpečí psychického vyčerpání (únavový syndrom)

13. Nebezpečí udušení

14. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

15. Nebezpečí utonutí

16. Nebezpečí výbuchu

17. Nebezpečí zasypaní a zavalení

18. Nebezpečí zřícení konstrukcí

19. Nebezpečí ztráty orientace

20. Nebezpečí z ohrožení zvířat y

21. Nebezpečí na železnici

22. Nebezpečí výbuchu výbušných látek a pyrotechnických směsí

23. Nebezpečí polychlorovaných bifenylů

KAPITOLA  " O"

1. Přijetí zprávy o události

2. Vyhlášení poplachu jednotce

3. Výjezd jednotky

4. Doprava na místo zásahu

5. Příjezd na místo zásahu

6. Průzkum

7. Záchrana osob

8. Záchrana zvířat

9. Záchrana majetku

10. Předání místa zásahu

11. Odjezd z místa zásahu

12. Uvedení jednotky do akceschopnosti po příjezdu z místa zásahu

13. Vyslání a přesun jednotky nebo odřadu na velké vzdálenosti

14. Usměrňování provozu na pozemních komunikacích

 

KAPITOLA " P"

1.   Zdolávání požáru

2.  Požární útok

3.  Požární obrana

4.  Zásobování vodou

5.  Hašení požáru za nedostatku vody

6.  Hašení požáru za silného větru

7.  Hašení požáru za silného mrazu

8.  Hašení požáru při silném zakouření

9. Přetlaková ventilace při zdolávání požáru - odvedení horkého kouře

10. Přetlaková ventilace po uhašení požáru - odvedení studeného kouře

11. Hašení požáru ve sklepních prostorech budov

12. Hašení bytových požárů

13. Hašení požáru v podkroví a v půdním prostoru

14. Požáry garáží

15. Požáry střešních konstrukcí

16. Požáry vícepodlažních a výškových budov

17. Požáry na stavbách

18. Požáry na polích

19. Požáry v objektech textilního průmyslu

20. Požáry v kabelových kanálech a prostorech

21. Lesní požáry

22.  Požáry v muzeích, archívech, knihovnách a výstavách

23. Požáry otevřených technologikých zařízení

24. Požáry v dětských předškolních zařízeních a základních školách

25. Hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napštím do 400 V

26. Požáry skládek tuhých odpadů

27. Požáry budov zdravotnických zařízení

28. Požáry zemědělských objektů

29. Požáry malých plavidel

30. Požáry hořlavých kapalin v nadzemních nádržích

31. Požáry ve skladech a skladových prostorách

32. Požáry s přítomností tlakových láhví s technickými stlačenými a zkapalněnými plyny

33. Požáry s přítomností tlakových láhví s acetylenem

34. Požáry hořlavých prachů

35. Požáry na pilách a ve skladech dřeva

36. Požáry tuhých paliv

37. Požáry v trolejbusových a tramvajových depech

38. Požáry v zábavných podnicích

39. Požáry v divadlech

40. požáry uzavřených skladů hořlavých kapalin

41. Požáry otevřených skladů hořlavých kapalin

42. Požáry na tržnicích a prodejních stáncích

43. Požáry mrazírenských zařízní a budov

44. Požáry dálkovodů hořlavých kapalin

45. Požáry tranzitních plynovodů 

KAPITOLA " Ř"

1. Řízení zásahu

2. Velitel zásahu při řízení požárního zásahu a zachranných prací jednotky

3.  Štáb velitele zásahu

4.  Velitel úseku, velitel sektoru

5.  Velitel jednotky na míste zásahu

6.  Činnost hasičů na místě zásahu

7.  Organizace místa zásahu

8.  Způsob komunikace na místě zásahu (rozkaz, pokyn, příkaz, povel)

9.  Prostředky řízení a komunikace na místě zásahu

10. Uzavření místa zásahu

11. Práce se sdělovacími prostředky při zásahu

12. Zpráva o zásahu

KAPITOLA " S"

1. Zásahy v objektech a na zařízeních armady

2. Zdravotnická záchranná služba

3. Zásah na hnacích železničních kolejových vozidlech

4. Zásah na tažených železničních kolejových vozidlech

5. Zásah pod trakčním vedením

6. Zásah v železničních tunelech

7. Hašení hromad nebo barikách pomocí hasicí lišty v případě bezpečnostních opatření

8. Zásah v silničním tunelu

9. Nasazení lezeckých skupin a lezeckých družstev

10. Jednání s osobou se sebevražednými umysly

11. Třídění velkého počtu raněných metodou START

12. Zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením na místě zásahu

13. Trhací práce při záchranných a likvidačních pracích

KAPITOLA " T"

1. Vyprošťování osob ze závalů a sutim

2. Záchrana osob ze zřícených budov

3. Vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahu

4. Odchyt a hubení vos, včel a sršňů

5. Vstup do obydlí a jiných uzavřených prostor při zásahu

TOPlist